Dunav osiguranje

Polise životnog osiguranja Kompanije „Dunav“ potpuno pokrivaju rizike prouzrokovane pandemijom koronavirusa

Beograd, 14 april 2020 – Vodeći se željom za što sveobuhvatnijom zaštitom svojih klijenata polise životnog osiguranja Kompanije „Dunav“ pokrivaju i sve rizike od epidemija i pandemija, kao što je pandemija koronavirusa s kojom se u ovom trenutku borimo.

„Dunav osiguranje“, s višedecenijskim iskustvom i renomeom odgovornog osiguravača koji ide u korak sa zahtevima tržišta, poslednjih godina pobrinulo se da i u oblasti životnih osiguranja ni u čemu ne zaostaje za velikim svetskim osiguravačima. U ponudi „Dunava“ je široka lepeza usluga osiguranja života prilagođenih potrebama i željama klijenata, od individualnih riziko-osiguranja života, preko mešovitih osiguranja, do kolektivnih osiguranja života. I što je najvažnije, sve te polise pružaju pokriće i za rizike od epidemija i pandemija poput epidemije koronavirusa s kojom se u ovom trenutku bori i naša zemlja i čitav svet.

Među rizicima za koje „Dunav“ pruža pokriće nedvosmisleno su navedeni i rizici od epidemija, što važi i za polise koje se zaključuju u vreme vanrednog stanja, upravo u jeku pandemije koronavirusa. „Dunav osiguranje“ u tom pogledu ni u čemu nije odstupilo, niti je s pojavom epidemije išta promenilo ili ograničavalo uprkos znatno izmenjenim okolnostima i enormnom povećanju rizika, ne odstupajući tako od poslovanja u skladu sa svojim načelom Prijatelj ostaje prijatelj.

Budući da je zbog vanrednog stanja omogućila odlaganje plaćanja premije klijentima kojima je zbog životne dobi zabranjen izlazak iz njihovih domova, kao i klijentima koji su zbog novonastale situacije ostali bez redovnih prihoda ili su im oni znatno smanjeni, Kompanija će svoje ugovorne obaveze po polisama životnog osiguranja u potpunosti izmiriti kao da je premija plaćena.

Istim principom i brigom o klijentima Kompanija će se voditi i kod ugovora o životnom osiguranju zaključenih s penzionerima, koji čine značajan deo osiguravajućeg portfelja. Naime, Kompanija snosi celokupan rizik osiguravajućeg pokrića i isplaćuje pun iznos osigurane sume ako dođe do ostvarenja osiguranog slučaja iako premija osiguranja nije u potpunosti izmirena zbog nemogućnosti plaćanja u vreme vanrednog stanja.To se odnosi na individualne polise životnog osiguranja, polise kolektivnog osiguranja zaključene preko Udruženja penzionera, te ugovore o osiguranju penzionera kao korisnika kredita zaključene preko naših partnera – poslovnih banaka.